Polityka prywatności

app.diagnozujilecz.pl

Ostatnia aktualizacja: 8 marca 2024

Angelini Pharma Polska Sp. z o.o. (dalej „Angelini” lub „Administrator”), zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej zwane: „RODO”, „ogólne rozporządzenie o ochronie danych”) oraz Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000), dostarcza następujących informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w charakterze Odwiedzającego/Użytkownika strony internetowej: app.diagnozujilecz.pl

(dalej zwana: “Serwisem”, „Stroną internetową”, „Witryną”).

 1. Nazwa i dane kontaktowe Administratora oraz Inspektora ochrony danych (IOD)

Administratorem jest Angelini Pharma Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, pod adresem: Adgar Park West, Aleje Jerozolimskie 181 B, 02-222 Warszawa, e-mail: angelini@angelini.pl.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym można się kontaktować bezpośrednio pod następującymi danymi kontaktowymi: Inspektor Ochrony Danych – IOD: Michał Słuszniak, adres korespondencyjny: Adgar Park West, Aleje Jerozolimskie 181 B, 02-222 Warszawa, adres elektroniczny e-mail: privacy.polska@angelinipharma.com .

2. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych

Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z obowiązującym prawem, rzetelnie i w sposób uczciwy oraz przejrzysty dla celów określonych poniżej oraz zgodnie z następującą podstawą prawną (podstawa prawna przetwarzania danych). W ramach działania Serwisu, Administrator nie przetwarza danych o Użytkowniku. Administrator zastosował mechanizm izolacji danych analitycznych i niewiązanie ich bezpośrednio
z informacjami o Użytkowniku.

Cel przetwarzaniaPodstawy prawne przetwarzania
Właściwe i kompleksowe zarządzanie wszelkimi komunikatami lub prośbami, które możesz wysłać do Angelini (na przykład prośba o informacje lub pomoc) [zarządzenie Twoimi wnioskami].Przetwarzanie Twoich danych osobowych w tym celu jest niezbędne do wykonania umowy lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, (rozumianych tutaj jako „stosunek prawny” nawiązany między Tobą a Administratorem na Twój potencjalny wniosek) (art. 6.1. b RODO).
Właściwe i kompleksowe zarządzanie raportami dotyczącymi nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii [nadzór nad bezpieczeństwem farmakoterapii].Przetwarzanie Twoich danych osobowych w tym celu jest obowiązkiem prawnym ciążącym na Administratorze (art. 6.1 d RODO). Przetwarzanie “szczególnych kategorii danych” jest niezbędne dla interesu publicznego w sektorze publicznej ochrony zdrowia, poprzez gwarantowanie wysokiej jakości i bezpieczeństwa produktów leczniczych i wyrobów medycznych (art. 9.2. i RODO).
Przestrzeganie zobowiązań prawnych. W pewnych okolicznościach przepisy nakładają na nas obowiązek wykorzystania Twoich danych osobowych (na przykład w celu poinformowania o potencjalnym naruszeniu bezpieczeństwa Twoich danych oraz środkach, jakie podjęliśmy w celu rozwiązania sytuacji) [wypełnienie obowiązków prawnych] [przestrzeganie zobowiązań prawnych].Przetwarzanie Twoich danych osobowych w tym celu jest obowiązkiem prawnym (art. 6.1. c RODO).

3. Kategorie przetwarzanych danych

Administrator może przetwarzać następujące kategorie danych osobowych, które Państwa dotyczą:

 • w przypadku, gdy będziesz kierować do Angelini korespondencję lub prośby, Twoje dane osobowe niezbędne do prawidłowego zarządzania komunikacją lub wnioskiem (w szczególności: imię i nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail i numer telefonu) oraz wszelkie inne dane osobowe, które zostały zawarte w wiadomości;
 • w przypadku sprawozdania dotyczącego nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii jako „zgłaszający” (w celu, o którym mowa w pkt 2 lit. b). W szczególności dane niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych Administratora oraz zapewnienia dokładności i przydatności oraz ich weryfikowalności dla naukowej oceny raportów: adres e-mail lub numer telefonu (w celu uzyskania (w razie potrzeby) dalszych informacji, innych niż te już przekazane („działania następcze”); a także w celu prawidłowego zarządzania zgłoszeniem, wszelkie kwalifikacje jako profesjonalista w sektorze medyczno-zdrowotnym (na przykład lekarz, dentysta, pielęgniarka, farmaceuta, koroner) lub typ pracownika niebędącego pracownikiem służby zdrowia jako pacjent, prawnik lub osoba, której dotyczy zgłoszenie (np. przyjaciel, krewny, asystent), jako podmiot którego dotyczy zgłoszenie („pacjent”): inicjał imię i nazwisko, miasto i kraj zamieszkania, wiek (lub grupa wiekowa) i/lub data urodzenia, płeć, wzrost i waga, a także dane dotyczące życia seksualnego lub ujawnienia pochodzenia rasowego lub etnicznego, stan zdrowia (historia kliniczna, wszelkie patologie w toku lub poprzednie, terapie farmakologiczne i niefarmakologiczne, ciąża, laktacja) („szczególne kategorie danych”) objęte obowiązkami nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii, w szczególności odnoszące się do tzw. „informacji o bezpieczeństwie” produktu leczniczego, takich jak działania niepożądane, sytuacje szczególne (nadużywanie, przedawkowanie, niewłaściwe użycie, błąd terapeutyczny, stosowanie poza wskazaniami, narażenie zawodowe), narażenie w czasie ciąży lub laktacji z lub bez powiązanych działań niepożądanych, braku skuteczności i podejrzenia przeniesienia czynnika zakaźnego przez produkt leczniczy;
 • wszelkie dane niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych (takie jak np. Twoje dane kontaktowe do komunikacji wymaganej przez prawo lub organ).

4. Źródło pochodzenia danych

Dane osobowe będą pozyskiwane przez Administratora:

 • bezpośrednio od Ciebie i Twojej interakcji z nami.

5. Charakter przekazania danych

Udostępnienie danych osobowych w celu obsługi wniosków (cel na podstawie ust. 2 lit. a) jest obowiązkowe, aby umożliwić Administratorowi przetwarzanie komunikacji: ich niepodanie uniemożliwiłoby otrzymanie odpowiedzi na Twoje zgłoszenie (w szczególności w celu otrzymania odpowiedzi na prośbę o informacje lub pomoc).

Udostępnienie danych osobowych do nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii (cel na podstawie ust. 2 lit. b) oraz do wypełnienia obowiązków prawnych (cel na podstawie ust. 2 lit. c) jest obowiązkowe
w zakresie, w jakim wynika to z przepisów prawa.

6. Metody przetwarzania

Przetwarzanie danych odbywa się przy użyciu zarówno zautomatyzowanych, jak i niezautomatyzowanych narzędzi, z logiką ściśle związaną z celami przetwarzania, a w każdym przypadku metodami i procedurami zapewniającymi bezpieczeństwo i poufność danych.

7. Kategorie odbiorców danych osobowych

W celach wskazanych powyżej (ust. 2) dane osobowe mogą być przekazane:

 • osobom upoważnionym przez Administratora do dokonywania czynności przetwarzania danych osobowych (pracownikom lub współpracownikom Administratora);
 • podmiotom przetwarzającym dane wskazanym przez Administratora (dostawcy usług komputerowych, technologicznych i telematycznych, operatorzy usług elektronicznych);
 • autonomicznym administratorom danych (w celu obsługi Państwa zapytań: kurierom i firmom wysyłkowym; w przypadku nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii: krajowym i europejskim agencjom leków i produktów leczniczych, innym firmom farmaceutycznym, w tym spółkom z grupy Angelini Pharma związanym z Administratorem umowami licencyjnymi i dystrybucyjnymi na obrót produktami farmaceutycznymi lub w przypadku przeniesienia pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktu farmaceutycznego, w celu spełnienia obowiązków prawnych: władze publiczne).

Twoje dane mogą być również przekazywane zgodnie z prawem organom podatkowym, policji oraz organom sądowym i administracyjnym w celu oceny i ścigania przestępstw, zapobiegania i ochrony przed zagrożeniami bezpieczeństwa publicznego, w celu umożliwienia Administratorowi ustalenia, wykonania lub obrony praw, a także z innych przyczyn związanych z ochroną praw i wolności innych osób.

8. Okres przechowywania danych

Dane osobowe przechowujemy przez ograniczony czas w zależności od celu przetwarzania. Po upływie tego okresu dane zostaną trwale usunięte lub w każdym przypadku nieodwracalnie zanonimizowane.

Twoje dane osobowe będą przechowywane zgodnie z warunkami i kryteriami określonymi poniżej:

 • w celu zarządzania wnioskami (cel zgodny z ust. 2 lit. a) maksymalnie przez okres 6 (sześciu) miesięcy od prawidłowego i kompleksowego rozpatrzenia Państwa wniosku;
 • do prawidłowego i kompleksowego zarządzania Twoją prośbą;
 • do nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii (cel zgodnie z ust. 2 lit. b) tak długo jak produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu i przez co najmniej 10 (dziesięć) lat po wygaśnięciu pozwolenia na dopuszczenie do obrotu;
 • w celu wypełnienia obowiązków prawnych (cel zgodnie z ust. 2 lit. c) przez maksymalny okres 10 (dziesięciu) lat od zakończenia roku kalendarzowego, w którym Administrator dopełnił obowiązku prawnego w celu udokumentowania i umożliwienia wykazania prawidłowej zgodności z prawem (na przykład prawidłowego poinformowania Ciebie o wszelkich naruszeniach bezpieczeństwa, które mogły dotyczyć Twoich danych oraz o środkach, które podjęliśmy w celu rozwiązania takich sytuacji).


Z przyczyn technicznych zakończenie przetwarzania, a w konsekwencji usunięcie danych osobowych lub ich anonimizacja nastąpi w ciągu 30 (trzydziestu) dni od terminów wskazanych powyżej. Pozostaje to bez uszczerbku dla przypadków, w których przechowywanie przez dłuższy okres jest wymagane w przypadku wszelkich sporów sądowych, wniosków właściwych organów lub zgodnie z obowiązującym prawem.

9. Przekazywanie danych osobowych poza UE/EOG

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane do krajów spoza Unii Europejskiej (UE) lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), które zapewniają odpowiedni poziom ochrony danych, zgodnie z konkretnymi decyzjami Komisji Europejskiej (https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/adequacy-decisions_en). 

Przekazanie Państwa danych osobowych do krajów nienależących do Unii Europejskiej, które nie zapewniają odpowiedniego poziomu ochrony, nastąpi dopiero po zawarciu między Administratorem a odbiorcą danych szczególnych umów, zawierających klauzule ochronne i odpowiednie zabezpieczenia w celu ochrony Państwa danych osobowych, które są tak zwanymi „standardowymi klauzulami”, również zatwierdzonymi przez Komisję Europejską lub jeśli przekazanie danych jest konieczne do zawarcia i wykonania umowy między Państwem a Administratorem danych lub do zarządzania Państwa wnioskami.

10. Prawa osoby, której dane dotyczą

Osoba, której dane dotyczą – czyli Państwo – może w związku z przetwarzaniem opisanych tu danych korzystać z praw przewidzianych w obowiązujących przepisach o ochronie danych osobowych, w tym prawa do: 

▪ uzyskania potwierdzenia, czy dane osobowe dotyczące Państwa są przetwarzane a jeśli tak, to uzyskania dostępu do danych i związanych z nimi informacji (w szczególności celów przetwarzania; kategorii przetwarzanych danych osobowych; odbiorców lub kategorii odbiorców, którym dane zostały lub zostaną przekazane; okresu przechowywania danych lub kryterium ich określenia; istnienia prawa do sprostowania lub usunięcia danych lub ograniczenia lub sprzeciwu wobec ich przetwarzania; prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego; pochodzenia danych; ewentualne informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu i w takich przypadkach podanie istotnych informacji o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą; odpowiedniego zabezpieczenia w przypadku przekazywania danych osobowych poza UE/EOG), jak również kopii takich danych osobowych, o ile nie narusza to praw i wolności innych osób (prawo dostępu); 

▪ uzyskania sprostowania danych osobowych, tj. uzyskania sprostowania, modyfikacji lub aktualizacji wszelkich nieprawidłowych lub już nieaktualnych danych oraz niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez złożenie oświadczenia uzupełniającego (prawo do sprostowania); 

▪ żądania usunięcia Państwa danych osobowych, w szczególności, gdy (i) nie są one już potrzebne w odniesieniu do celów, dla których zostały zebrane lub przetworzone lub (ii) były przetwarzane niezgodnie z prawem lub (iii) muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego lub wreszcie (iv) sprzeciwili się Państwo ich przetwarzaniu (patrz poniżej „prawo do sprzeciwu”) i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania Państwa danych (prawo do bycia zapomnianym). Usunięcie nie może zostać dokonane, jeśli w szczególności przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia zobowiązania prawnego lub do ustalenia, wykonania lub obrony prawa w sądzie; 

▪ uzyskania ograniczenia w przetwarzaniu danych osobowych, co oznacza, że Administrator przechowuje takie dane bez możliwości ich wykorzystania. Z powyższego uprawienia można skorzystać jedynie wówczas, gdy (i) kwestionują Państwo rzetelność Państwa danych osobowych – przez okres niezbędny Administratorowi do zweryfikowania poprawności takich danych lub (ii) przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem i żądają Państwo ograniczenia ich przetwarzania, a nie ich usunięcia lub (iii) chociaż Administrator nie potrzebuje ich już do celów przetwarzania, dane osobowe są niezbędne dla Państwa w celu ustalenia, wykonania lub obrony prawa w sądzie lub (iv) sprzeciwiliście się Państwo ich przetwarzaniu (patrz poniżej „prawo do sprzeciwu”) do czasu sprawdzenia, czy uzasadniony interes Administratora ma pierwszeństwo przed interesami osoby, której dane dotyczą (prawo do ograniczenia przetwarzania); 

▪ uzyskania od Administratora Państwa danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody lub w ramach umowy w standardowym formacie, jak również przekazania tych danych, jeśli jest to technicznie możliwe, bezpośrednio do wskazanej przez Państwa osoby trzeciej (prawo do przenoszenia danych);

▪ odwołania zgody w dowolnym momencie, jeśli została ona wcześniej udzielona na przetwarzanie danych osobowych, bez wpływu na prawidłowość przetwarzania danych osobowych przed jej wycofaniem. Zgodę można odwołać korzystając z odpowiedniego linku na dole każdej wiadomości e-mail i SMS lub kontaktując się z Administratorem (wycofanie zgody); 

Ponadto, Państwo – jako osoba, której dane dotyczą, mają prawo do wniesienia sprzeciwu: 

▪ sprzeciw można wnieść w każdej chwili, z powodów związanych z Państwa określoną sytuacją, wobec przetwarzania Państwa danych osobowych do celów spersonalizowanych wizyt informacyjnych o charakterze medyczno-naukowym, do celów spersonalizowanej komunikacji o charakterze medyczno-naukowym, do celów spersonalizowanej komunikacji niemającej charakteru medyczno-naukowego oraz do celów badań rynkowych i ankiet. 

Aby skorzystać z tych praw, należy skontaktować się z Administratorem w dowolnym momencie na podany adres korespondencyjny, wskazany w pkt 1. 

Jeżeli są Państwo zarejestrowanymi użytkownikami, mogą Państwo zmienić „ustawienia prywatności” w dowolnym momencie (wybrane w odniesieniu do celów określonych w pkt. 2 lit. a, b, c i d) w ramach Obszaru Zastrzeżonego https://account.angelinipharma.pl/preferencecenter .

11. Skargi

Jeżeli uważają Państwo, że Państwa dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem, mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, https://www.uodo.gov.pl).

Skargę można również złożyć do organu ochrony danych innego niż powyższy, jeśli taki organ ochrony danych jest organem państwa członkowskiego UE, w którym mają Państwo miejsce zamieszkania lub miejsce, w którym doszło do ewentualnego naruszenia.

12. Pliki cookies oraz podobne technologie

Aby uzyskać informacje na temat wykorzystania plików cookie i podobnych technologii przez Stronę internetową, należy zapoznać się z odpowiednią Polityką plików cookie Cookie Policy.

13. Linki do innych stron internetowych

Serwis może zawierać linki do stron internetowych podmiotów trzecich.

Angelini nie może gwarantować i nie ponosi odpowiedzialności za treści i informacje dostarczane przez takie strony trzecie, odpowiednią kompletność lub dokładność, ani też w odniesieniu do treści stron internetowych tych stron trzecich oraz jakichkolwiek produktów i usług potencjalnie dostarczanych za pośrednictwem stron internetowych podmiotów trzecich, ani w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych Odwiedzającego/Użytkowników przez wskazane strony trzecie.

Niniejsza Polityka prywatności dotyczy wyłącznie strony internetowej Administratora.

14. Zmiany w niniejszej polityce prywatności 

Ciągła ewolucja naszych działań może prowadzić do zmian w charakterystyce przetwarzania Twoich danych osobowych opisanych powyżej. W rezultacie niniejsza informacja o prywatności może z czasem podlegać zmianom i uzupełnieniom, co może być również konieczne w związku z nowymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych.

Zaktualizowana wersja niniejszej informacji o polityce prywatności zostanie opublikowana na tej stronie, ze wskazaniem daty ostatniej aktualizacji. W związku z tym należy odwoływać się do tej strony podczas korzystania z dostępu do Witryny.