Regulamin

Przed rozpoczęciem korzystania ze strony internetowej prosimy o zapoznanie się z Regulaminem. Jeśli nie akceptujesz jego postanowień, prosimy o opuszczenie strony. 

Administratorem „Strony internetowej”, „Serwisu”, „Witryny” jest: Angelini Pharma Polska Sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie pod adresem: Aleje Jerozolimskie 181B, 02–222 Warszawa, adres poczty e-mail: angelini@angelini.pl, NIP: 526-020-42-22, KRS: 0000119746, kapitał zakładowy w wysokości: 2 276 000,00 zł (zwana dalej: „Przedsiębiorstwem”).

 1. Dostęp do strony internetowej Przedsiębiorstwa podlega Regulaminowi oraz obowiązującym przepisom prawa. Dalsze korzystanie ze strony internetowej jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu przez Użytkownika (zwanego dalej „Użytkownikiem”). 
 2. Strona internetowa zawiera ogólne informacje dotyczące sektorów terapeutycznych, w których Przedsiębiorstwo i inne przedsiębiorstwa z Grupy Angelini działają w ramach: prac badawczych oraz produktowych. Udostępnione informacje nie mają na celu udzielania porad związanych ze zdrowiem. W celu znalezienia odpowiednich porad w zakresie zdrowia, w tym diagnoz lub metod leczenia, Użytkownikom zaleca się konsultowanie z lekarzem lub farmaceutą. 
 3. Dostęp i korzystanie ze strony internetowej wymagają posiadania przez Użytkownika urządzeń sprawnych technicznie i posiadających dostęp do Internetu, które spełniają następujące minimalne wymagania techniczne dla aplikacji Flutter:
  • Web:
   • Chrome w wersji 96 lub nowszej;
   • Firefox w wersji 99 lub nowszej;
   • Safari w wersji 15.6 lub nowszej;
   • Edge w wersji 96 lub nowszej;
  • Urządzenia mobilne:
   • iOS w wersji 13.0 lub nowszej;
   • iPadOS w wersji 13.0 lub nowszej;
   • Android w wersji 5.0 lub nowszej;
 4. Pomimo, że Przedsiębiorstwo dołoży należytych starań, aby publikować dokładne i aktualne informacje na stronie internetowej, nie można zagwarantować, że zawartość strony będzie przydatna dla Użytkownika. W związku z tym, Przedsiębiorstwo nie ponosi odpowiedzialności,
  w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie, w odniesieniu do korzystania z witryny  internetowej i jej zawartości, w szczególności: w zakresie odpowiedzialności za błędy w treści, aktualizację, kompletność danych, adekwatność i aktualność informacji zawartych na stronie internetowej, ani za jakiekolwiek uszkodzenia lub wirusy, które mogłyby wpłynąć na sprzęt komputerowy lub inną własność Użytkownika w wyniku uzyskiwania dostępu do strony internetowej, korzystania z niej, przeglądania lub pobierania materiałów, danych, tekstów, zdjęć, filmów lub audio ze strony internetowej. Przedsiębiorstwo zastrzega sobie prawo do zmiany, przerwania udostępniania lub zawieszenia działania strony internetowej w dowolnym momencie. Administrator nie oferuje możliwości pobierania materiałów z aplikacji. Informacje zawarte na stronie internetowej mogą zawierać omyłki techniczne lub typograficzne. Przedsiębiorstwo zastrzega sobie prawo, w dowolnym czasie i bez wcześniejszego powiadomienia do wprowadzania zmian, poprawek i ulepszeń wyżej wymienionych informacji oraz produktów i programów w niej opisanych.
 5. Strona internetowa może zawierać linki do innych stron internetowych podmiotów trzecich, uznanych za interesujące dla Użytkownika. Poprzez link do tych stron internetowych Użytkownik opuszcza stronę internetową Przedsiębiorstwa z własnej woli i bez przymusu. 
 6. Przedsiębiorstwo nie ponosi odpowiedzialności za treści innych stron internetowych, do których Użytkownik może uzyskać dostęp za pośrednictwem Serwisu. Gdy odwiedzający uzyskuje dostęp do zewnętrznej strony internetowej, przed rozpoczęciem korzystania z tych stron Użytkownik powinien zapoznać się z ich warunkami korzystania. Link do zewnętrznej strony internetowej nie oznacza, że Przedsiębiorstwo popiera lub przyjmuje jakąkolwiek odpowiedzialność za treść lub korzystanie z takiej strony internetowej.
 7. Pobieranie, wyświetlanie, korzystanie i drukowanie informacji z tej strony internetowej jest dozwolone wyłącznie do użytku osobistego. W każdym przypadku jakiekolwiek korzystanie z zawartości w celach innych niż użytek osobisty, w szczególności komercyjnych, nie jest dozwolone bez wcześniejszej pisemnej zgody Przedsiębiorstwa.
 8. Obowiązkowe jest umieszczanie i powielanie wszelkich oznaczeń dotyczących własności intelektualnej w materiałach pobranych ze strony internetowej. O ile nie określono inaczej, wszelkie materiały zawarte na stronie internetowej muszą być chronione prawem autorskim i mogą być wykorzystane wyłącznie zgodnie z niniejszym Regulaminem użytkowania lub z tym, co jest określone w treści na stronie internetowej. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za niezgodne
  z Regulaminem korzystanie z materiałów zawartych na stronie internetowej.
 9. Dzielenie części lub sekcji strony internetowej i/lub umieszczanie ich na innych stronach internetowych podmiotów trzecich spoza Przedsiębiorstwa jest zabronione.
 10. Odwiedzający stronę internetową nie ma prawa do przekraczającego użytek osobisty korzystania z zawartych na stronie internetowej materiałów Przedsiębiorstwa i /lub spółek należących do grupy kapitałowej Przedsiębiorstwa i/lub strony trzeciej, ani w odniesieniu do marek, patentów, technologii lub jakichkolwiek innych praw własności intelektualnej Spółki i/lub spółek należących do grupy kapitałowej Przedsiębiorstwa i/lub osób trzecich, których materiały zostały zawarte na stronie internetowej.
 11. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za udostępniane na stronie internetowej lub za jej pośrednictwem materiały i wszelkie inne treści. Użytkownik zobowiązuje się nie przesyłać treści naruszających przepisy prawa, nieprawdziwych, obraźliwych, wulgarnych, nawołujących do nienawiści, jak również treści, których publikacja mogłaby prowadzić do naruszenia prawa lub dóbr osobistych osób trzecich. Użytkownik powstrzyma się również od udostępniania treści, wobec których nie przysługuje mu prawo do ich udostępniania (np. objętych prawami autorskimi osób trzecich) oraz co do których jest zobowiązany do zachowania poufności.
 12. Z wyjątkiem informacji, o których mowa w Polityce prywatności, pełna komunikacja lub materiały wysyłane na stronę internetową przez odwiedzających: pocztą elektroniczną lub w jakikolwiek inny sposób, w tym dane, pytania, komentarze, sugestie i tym podobne będą traktowane jako informacje niepoufne i niechronione, chyba że wskazano inaczej. Wszystkie materiały przesyłane lub umieszczane na stronę internetową stają się dostępne dla Przedsiębiorstwa z najszerszymi uprawnieniami do korzystania z nich, w tym na przykład: powielania, przekazywania, publikacji
  i wysyłania. Przedsiębiorstwo może również swobodnie wykorzystywać wszelkie pomysły, koncepcje, know-how lub techniki zawarte w komunikatach otrzymywanych przez stronę internetową w jakimkolwiek celu, w tym na przykład: rozwoju, produkcji i wprowadzania do obrotu produktów opartych na takich informacjach.
 13. Pomimo, że Przedsiębiorstwo dokłada starań, aby okresowo monitorować materiały zawarte na stronie internetowej poświęcone wymianie opinii, nie może zapewnić, że działania wszystkich Użytkowników pozostaną zgodne z Regulaminem. W związku z tym Przedsiębiorstwo nie ponosi odpowiedzialności w odniesieniu do udostępnionych przez Użytkowników treści i informacji zawartych w tej sekcji strony internetowej. Użytkownikom zabronione jest wysyłanie wiadomości obscenicznych, oszczerczych lub w jakikolwiek sposób sprzecznych z obowiązującymi przepisami prawa. Przedsiębiorstwo będzie współpracować z władzami przy przestrzeganiu przepisów mających na celu identyfikację osób, które dopuszczają się nielegalnych działań polegających na wysyłaniu zabronionych materiałów na stronę internetową.
 14. Jeśli Przedsiębiorstwo wykryje naruszenie niniejszych warunków korzystania ze strony internetowej, zastrzega sobie prawo do podjęcia wszelkich działań naprawczych, bez wcześniejszego powiadomienia, w tym wykluczenia Użytkownika z dostępu do strony internetowej i jej usług oraz usunięcia wszelkich materiałów wprowadzonych na stronie internetowej przez tego Użytkownika.
 15. Użytkownik zobowiązuje się do zwolnienia z odpowiedzialności Przedsiębiorstwo w związku z potencjalnymi wszelkimi skargami, szkodami, odpowiedzialnością, postępowaniami sądowymi
  i wszelkimi innymi szkodliwymi konsekwencjami wynikającymi z: niewłaściwego korzystania przez tego Użytkownika z usług dyskusyjnych, wymiany opinii, wysyłania, umieszczania treści zabronionych i tym podobnych na stronie internetowej. Powyższe odnosi się w szczególności do wszelkich działań Użytkownika związanych z naruszeniem praw autorskich, marek, patentów, ochrony własności intelektualnej i przemysłowej, nieuczciwej konkurencji i zniesławienia. 
 16. Przedsiębiorstwo dokłada należytych starań, aby zminimalizować ryzyka związane z korzystaniem
  z usług świadczonych drogą elektroniczną, w tym ryzyka dotyczące spamu, szkodliwego 3oprogramowania lub phishingu. W tym celu Przedsiębiorstwo podejmuje środki zmierzające do zabezpieczenia serwerów, połączeń i strony internetowej, niemniej jednak całkowite wyeliminowanie niebezpieczeństwa nie jest możliwe. Zachęcamy Użytkowników do zachowania czujności i stosowania dobrych dostępnych praktyk podczas korzystania z usług internetowych, aby zminimalizować ryzyko napotkania na zagrożenia, takie jak:
  • nieotwieranie podejrzanych linków lub załączników otrzymanych za pośrednictwem poczty elektronicznej, które mogą pochodzić od nieznanych nadawców;
  • używanie silnych, unikalnych haseł dla różnych serwisów internetowych oraz regularne ich aktualizowanie;
  • instalowanie i aktualizowanie oprogramowania antywirusowego oraz firewall-a na urządzeniach, z których korzysta się z Internetu oraz Stron internetowych;
  • weryfikowanie autentyczności stron internetowych przed podaniem jakichkolwiek danych osobowych.
 17. Przedsiębiorstwo zobowiązuje się do informowania Użytkowników o znanych zagrożeniach związanych z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną poprzez ogłoszenia lub aktualizacje w Regulaminie użytkowania.
 18. Jeżeli Użytkownik napotka jakiekolwiek podejrzane działania lub problemy z bezpieczeństwem teleinformatycznym podczas korzystania z Serwisu, prosimy o niezwłoczny kontakt
  z Administratorem, celem podjęcia odpowiednich kroków w celu zapewnienia bezpieczeństwa wszystkich Użytkowników.
 19. Użytkownik może rozwiązać niniejszą umowę w dowolnej chwili bez podania przyczyny. Użytkownik może rozwiązać umowę poprzez opuszczenie strony internetowej. 
 20. Użytkownikowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w terminie 14 dni od jej zawarcia, bez podania jakiejkolwiek przyczyny i w tym celu skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego załącznik nr 2 do Ustawy z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, załączonego do niniejszego Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy przesłać na adres: Aleje Jerozolimskie 181B, 02–222 Warszawa lub na adres e-mail: angelini@angelini.pl. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, należy przesłać informację dotyczącą wykonania prawa odstąpienia od umowy przed upływem wskazanego powyżej terminu do odstąpienia od umowy. 
 21. Przedsiębiorstwo zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu użytkowania na drodze okresowych aktualizacji. Aktualna wersja Regulaminu będzie dostępna dla Użytkowników na stronie – dalsze korzystanie ze strony jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu w zmienionym brzmieniu. 
 22. Reklamacje składane w związku z korzystaniem przez Użytkowników ze strony internetowej należy kierować na adres elektroniczny: angelini@angelini.pl. W reklamacji należy opisać napotkany problem oraz żądania z tym związane, a także dane kontaktowe Użytkownika. Odpowiedź zostanie przekazana w ciągu 30 dni od otrzymania reklamacji. 
 23. Niniejszy Regulamin podlega prawu polskiemu (Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002, art. 3a). W przypadku powstania sporów Użytkownik ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, np. poprzez zawezwanie do próby ugodowej lub skorzystanie z mediacji prowadzonej przez Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej. Zasady dostępu do tych procedur można znaleźć na stronie: www.uokik.gov.pl.
 24. Ponadto w razie sporu Użytkownik ma możliwość złożenia skargi za pośrednictwem unijnej platformy ODR (ang. online disputes resolution – rozwiązywanie sporów przez Internet) dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Na potrzeby korzystania z Platformy ODR należy wskazać następujący adres elektroniczny e-mail: angelini@angelini.pl

Ponadto w razie sporu Użytkownik ma możliwość złożenia skargi za pośrednictwem unijnej platformy ODR (ang. online disputes resolution – rozwiązywanie sporów przez Internet) dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Na potrzeby korzystania z Platformy ODR należy wskazać następujący adres elektroniczny e-mail: angelini@angelini.pl

Załącznik do Regulaminu Strony – wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy zgodny z Załącznikiem nr 2 do Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy) – 

Adresat: Angelini Pharma Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie pod adresem: Aleje Jerozolimskie 181B, 02–222 Warszawa, adres elektroniczny e-mail: angelini@angelini.pl.

– Ja/My (*) niniejszym informuję/informujemy (*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy o świadczenie następującej usługi(*) 

– Data zawarcia umowy(*) /odbioru(*) 

– Imię oraz nazwisko konsumenta(-ów) 

– Adres konsumenta(-ów) 

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej) 

– Data 

(*) niepotrzebne skreślić —-